Jutrzenka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ancona Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Epsilon spółka komandytowa (dalej: „Ancona”, „My”) dokłada należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były prze- twarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Niniejszy dokument ma na celu przekazanie Ci podstawowych informacji na temat tego jak gromadzimy Twoje dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej oraz w jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ancona Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Epsilon spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000633825, posiadająca nr NIP: 5272778638 oraz REGON: 365326730

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 1. listownie pod adresem: Ancona Development sp. z o.o. Epsilon spółka komandytowa, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
 2. telefonicznie pod nr: 514 70 66 84
 3. mailowo: sprzedaz@nowajutrzenka.pl
 4. przez formularz kontaktowy na stronie www (każda podstrona)

Sposób, w jaki ZBIERAMY Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie w różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależ- ności od rodzaju współpracy z nami, między innymi:

 1. za pośrednictwem formularza kontaktowego w wersji papierowej,
 2. za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www,
 3. za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach www. należących do osób trzecich (w szczególności portali ofertowych)
 4. w korespondencji email,
 5. w rozmowie telefonicznej.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:

 • wyraziłeś nam na to zgodę w celu otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie lub w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych, którym jest marketing bezpośredni polegający na oferowaniu Ci nowych produktów czy usług, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), lub
 • jeśli zawarłeś z nami umowę – jest to niezbędne do jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. miejsce zamieszkania,
 5. status rodzinny.

CEL, W JAKIM PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu udzielania Ci odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie,
 • w celu marketingu bezpośredniego, który polega w szczególności na promocji oferowanych przez nas nieruchomości, w tym również wydarzeń, podczas których nieru- chomości te są promowane oraz usług dodatkowych takich jak kredyty hipoteczne czy usługi wykończenia wnętrz oferowane przez podmioty trzecie – jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 • w celu realizacji umowy – jeśli zawarłeś z nami umowę, lub
 • na cele podatkowe i rachunkowe – jeśli jest to wymagane przepisami prawa.

  Na naszej stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na mo- nitorowanie Twoich działań oraz reakcji na tej stronie na prowadzone przez nas działania marketingowe oraz dopasowanie ich treści do Twoich zainteresowań.

  KANAŁY KOMUNIKACYJNE

  Interesujące Cię odpowiedzi lub informacje handlowe czy też marketingowe otrzymasz drogą mailową lub telefoniczną wówczas, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę.

  Tego rodzaju komunikacja opierać się będzie na art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świad- czeniu usług drogą elektroniczną oraz na art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo teleko- munikacyjne.

  Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi nam komunika- cję telefoniczną lub mailową z Tobą w interesującym Cię zakresie.

  OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH

  Twoje dane przechowujemy w zależności od celu przez następujący okres czasu:

  • w celu związanym z odpowiedzią na Twoje pytanie, lub marketingiem bezpośred- nim – do momentu wycofania Twojej zgody lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu,
  • w celu świadczenia usługi lub wykonania umowy – do momentu upływu przedawnienia roszczeń,
  • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas wymagany obowiązującymi przepisami.

  ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, który bę- dzie przetwarzał je w naszym imieniu, o ile jest to zgodne z wyrażoną przez Ciebie zgodą lub opiera się o usprawiedliwiony interes administratora. Powierzenie danych nastąpi w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych.

Informujemy, że odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • nasi przedstawiciele handlowi,
 • podmioty powiązane kapitałowo z Ancona Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • agencje marketingowe, z którymi współpracujemy,
 • podmioty zapewniające hosting serwisów www oraz podmioty zajmujące się ich bezpieczeństwem,
 • a także dostawcy narzędzi do analityki ruchu w serwisach www, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów,
 • upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe,

  KANAŁY KOMUNIKACYJNE

  Masz prawo:

  • do dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • do sprostowania Twoich osobowych,
  • do usunięcia Twoich danych osobowych,
  • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • do przeniesienia Twoich danych osobowych,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Twoje prawa możesz realizować poprzez kontakt z nami za pomocą kanałów komunikacji wskazanych powyżej.

   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

   Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych. Wdrażamy odpowiednie środki tech- niczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak szyfrowanie, poli- tyki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem Twoich danych w naszych systemach.

   PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH POZA OBSZAR EOG

   Twoje dane nie są przekazywana poza obszar EOG.

   PLIKI COOKIES

   Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tek- stowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

   Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub innych podmiotów.

   Korzystamy zarówno z plików cookies wewnętrznych, czyli pochodzących z naszych serwi- sów www, jak i zewnętrznych, czyli pochodzących od innych niż Ancona podmiotów.

   Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskujemy w ten sposób dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania tre- ści serwisu do Twoich preferencji, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działa- nia serwisu. Pliki cookies nie rozpowszechniają wirusów. W plikach cookies są przechowy- wane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.

Informujemy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która unie- możliwi przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą być również przez Ciebie usunięte za pomocą programów służących w tym celu lub po- przez skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpo- pularniejszych przeglądarkach internetowych: